Get Adobe Flash player

 Mezar Bakım Hizmet Sözleşmesi

  İvedik Mahallesi, 1573. Sk. No:59, 06378  Yenimahalle/ANKARA  Adresinde Bulunan Çam Tur Peyzaj  & Tasarım – Ankara Kabir Hizmetleri İle Diğer Tarafta Aşağıda kısaca ( Üye Olarak Alınacaktır) İle Diğer Tarafta ………………………………… Mezarlığı ………….…… Ada ………………Parsel de Mezarı Bulunan ……………………………………………………………… Ait Mezar Sahibinin ( Eşi,Çocuğu, Kardeşi, Damadı) Vekalet Yetkisi ……………………………………………………………………………………………… Adresinde Oturan,……………………………………………… İle Aşağıda Kısaca“Üye” Olarak Anılanla ……./……./201… Tarihinde Aşagıdaki Sözleşme Şartları İle Mutabık Kalınmış Ve İş Bu Sözleşme Karşılıklı Olarak İmzalanmıştır,

1- İşbu Sözleşme İle “Üye”nin Bakımını Talep Ettiği Mezarın Veya Mezarların Ekte Bulunan Bakım Paketlerinden Seçtiği Bakım Paketine Uygun Şekilde “ÇamTur Peyzaj  & Tasarım – Ankara Kabir Hizmetleri” Tarafından Belirlenen Süre İle Bakım Hizmetlerinin Yerine Getirilmesi Hususlarını İçerir. İşbu Sözleşmeyle Üstlendiği Hak Ve Yükümlülüklerin Bir Kısmının Veya Tamamının Yetkili Kıldığı Bir Bayisi Tarafından Yerine Getirilmesini Ve Üstlenilmesini, İşbu Sözleşmenin Her Aşamasında Tek Taraflı Olarak Talep Etme Hak Ve Serbestisine Sahiptir. Bu Durumun Gerçekleşmesi Halinde“Üye”nin, Bu Yetki Devrine Hiçbir İtirazı Olamayacağı Gibi Sözleşme Koşullarını Yeniden Belirleme Hak Ve Yetkisi de Bulunmamaktadır. Bu Cümleden Olarak “ÇamTur Peyzaj  & Tasarım – Ankara Kabir Hizmetleri ” ’nın İşbu Sözleşmeden Doğan Hak Ve Yükümlülüklerini Bir Bayisine Devri Durumunda İşbu Sözleşme Tüm Maddeleri İtibariyle Başta “Üye” Olmak Üzere “ ÇamTur Peyzaj  & Tasarım – Ankara Kabir Hizmetleri” Ve Tayin Edilen Bayi de Aynı Şekilde Bağlamakta Ve Tüm Taraflar İçin Hüküm İfade Etmektedir. Ancak, Bayinin Sözleşmeye İlişkin Taahhütleri Yerine Getirememesi, Alıcıya Karşı, “ÇamTur Peyzaj  & Tasarım – Ankara Kabir Hizmetleri” ‘nın Sözleşmeden Kaynaklanan Sorumluluklarını Ortadan Kaldırmaz.

2- İşbu Sözleşme’ye Konu Olan Hizmetler, Sözleşme Ekinde Tarafların Karşılıklı İmzalarıyla Kabul Ettikleri Bakım Paketindeki Hizmetleri Kapsar.

3- İşbu Sözleşme, Tarihinden İtibaren …… Yıllık Süre İçin Akdedilmiş Olup, Taraflardan Birisi Tarafından Süre Sonundan En Az 15 Gün Önce Yenileneceği Diğer Tarafa Yazılı Olarak Bildirilmedikçe Kendiliğinden Sona Erer.

4-“Üye”, Talep Ettiği Mezar Bakım Paketi Ücretini Sipariş Ve Sözleşmenin İmzalanması İle Beraber “ÇamTur Peyzaj  & Tasarım – Ankara Kabir Hizmetleri’ne  Öder. 7 Gün Süre Dahilinde Ödeme Yapılmadığı Taktirde İşbu Sözleşme Kendiliğinden Fesih Olur. Bu durumda “Üye” Hiçbir Hak İddasında Bulunamayacağını Peşinen Kabul Eder.

5- Sipariş Edilen Ve Ücreti Mezar Bakım İçin Ödenen Hizmet Paketi’nin İçerdiği Tüm Hizmetler “ÇamTur Peyzaj  & Tasarım – Ankara Kabir Hizmetleri” Tarafından Verilecektir.

6-“ÇamTur Peyzaj  & Tasarım – Ankara Kabir Hizmetleri ” Sipariş Formuna Göre Mezarı Yerinde Görerek İncelemelerini Yapar Ve Sözleşme İçin Tespitleri İle Birlikte “Üye” ‘ye gider, Sözleşmenin İmzalanmasına Mütakib Hava Koşulları Göz Önüne Alınarak Bakım Hizmetlerine Başlanır, Ve İlk Düzenleme 7 İş Günü İçinde Bitirilir.

7- İlk Düzenlemenin Görülebilmesi İçin “Üye”Davet Edilir, Gelememesi Durumunda Mezarın Resmi Çekilerek Elektronik Posta Yada Posta Yolu İle “Üye” ‘ye Gönderilir

8-“Üye”Bakımını Talep Ettiği Mezar İle İlgili Bilgileri Eksiksiz Olarak “ÇamTur Peyzaj  & Tasarım – Ankara Kabir Hizmetleri ”Verecektir.

9- “Üye” Ödeme Yükümlülüklerini Zamanında Yerine Getirecek Olup, Aksine Bir Durumda Sözleşmenin Fesi Edileceğini Kabul Eder.

10- “ÇamTur Peyzaj  & Tasarım – Ankara Kabir Hizmetleri“Üye” Hizmet Taleplerini Ve Şikayetlerini 3 Gün İçinde Sonuçlandırıp “Üye”ye Yazılı Olarak Bilgi Verecektir.

11- “Üye” Mezarın Taşının Güvenliğinden “ÇamTur Peyzaj  & Tasarım – Ankara Kabirhizmetleri ”nin Sorumlu Tutmayacağını Beyan Ve Kabul Eder.

12-“Üye”Mezarın Üzerindeki Bitkilerden“ÇamTur Peyzaj  & Tasarım – Ankara Kabir Hizmetleri ”Zorunludur.

13- “ÇamTur Peyzaj  & Tasarım – Ankara Kabir Hizmetleri ” Bu Sözleşmenin 6. Maddesindeki Süre İçinde İlk Düzenleme İşini Bitiremezse“Üye” Tahsil Ettiği Bedeli “Üye”nin Başvurusunu Takiben Aynı Gün Ödeyecektir.

14-“Üye” Sözleşmenin 4. Maddesindeki Yükümlülüklerini Yerine Getirmediği Takdirde, “ÇamTur Peyzaj  & Tasarım – Ankara Kabir Hizmetleri ”nın Sözleşmeyi Tek Taraflı Fesih Etmesini Ve Herhangi Bir Tazminat Talebinde Bulunmayacağını Peşinen Kabul Eder.

15-“ÇamTur Peyzaj  & Tasarım – Ankara Kabir Hizmetleri” Bu Sözleşmede Belirtilen Yükümlülüklerini Yerine Getirmediği Takdirde, “Üye” ‘nin Sözleşmeyi Tek Taraflı Fesih Etmesini Ve Müşteriden Aldığı Sözleşme Hizmet Bedelini 3 Gün İçinde İade Etmeyi Peşinen Kabul Eder.

16-Taraflar Arasındaki İşbu Sözleşmeye İlişkin Yapılacak Faaliyete İlişkin Her Türlü Yazışma Bilgi Ve Belgeler, T.C. Resmi Kurum Ve Daireleri Dışında Üçüncü Kişilere Aktarılamaz, Paylaşılamaz Ve Bilgi Verilemez.Türk Ticaret Kanunu’nun Haksız Rekabete İlişkin Sır Saklama Sorumluluğu İçinde Değerlendirilecek Bu Hükme Aykırı Davranışlar “Üye”nin “ÇamTur Peyzaj  & Tasarım – Ankara Kabir Hizmetleri ”nin Aykırılığını Teşkil Edecek Olup, Tarafların Bu Konudaki Tazminat Hakları Saklıdır.

17-Taraflar Arasındaki Tüm Yazışmalar Tarafların İşbu Sözleşme’de Yazılı Adreslerine Yapılır. Taraflar Tebligat Adreslerinde Meydana Gelen Değişiklikleri Diğer Tarafa Yazılı Olarak Bildirmedikçe Mevcut Adreslere Yapılan Tebligatlar Geçerlidir.

18- İşbu Sözleşme’den Doğan Uyuşmazlıkların Giderilmesinde ……………………………… Mahkemeleri Ve İcra Müdürlükleri Yetkilidir.

19- İşbu Sözleşme’nin Sonuna Kadar, Taraflar Karşılıklı Olarak Birbirlerinden, Bu Sözleşmede Yer Almayan Başka Taleplerde Bulunmazlar.

Mezar Yeri Bul (Ada Parsel)

Hava Durumu Ankara

nn